Galaxian Part X

Files


TATE240p60Hz1.0 Mono


Bootleg of Galaxian
Developer Nichibutsu
Publisher Nichibutsu
Genre Shooting game
Series Galaxian
Players 1
Links KLOV
Galaxian Part X