Galaxian Part X

Art


TATE240p60Hz1.0 Mono


Bootleg of Galaxian
Developer Nichibutsu
Publisher Nichibutsu
Genre Shooting game
Series Galaxian
Players 1
Links KLOV
Galaxian Part X
Galaxian (ARC)   © Namco 1979    1/2 Galaxian (ARC)   © Namco 1979    2/2