Titles


# Title Sortering Developer Publisher Release horizontal
1.
Alien 3: The Gun
Sega Sega 1993
2.
Aliens: Armageddon
Play Mechanix Raw Thrills 2014
3.
Aliens: Armageddon [Deluxe]
Play Mechanix Raw Thrills 2014
4.
Aliens: Extermination
Play Mechanix Global VR 2006
5.
Aliens: Extermination [Deluxe]
Play Mechanix Global VR 2006
6.
Alpha Mission II
SNK SNK 1991
7.
Andro Dunos
Visco SNK 1992
8.
Asteroids
Atari (1972) Atari (1972) 1979
9.
Attack Of The Zolgear
Namco Namco 1994
10.
Blast Off
Namco Namco 1991
11.
Cosmic Alien
Universal Universal 1979
12.
Defender
Williams Williams 1980
13.
Exzisus
Taito Taito 1987
14.
Forgotten Worlds
Capcom Capcom 1988
15.
Forgotten Worlds [Mega-Tech]
16.
Galactic Storm
Taito Taito 1992
17.
Galaga
Namco Namco 1981
18.
Galaga Assault
Raw Thrills Bandai Namco 2016
19.
Galaxian
Namco Namco 1979
20.
Galaxian3
Namco Namco 1990
21.
Galaxy Force
Sega Sega 1988
22.
Galaxy Force II
Sega Sega 1988
23.
Gaplus
Namco Namco 1984
24.
Gorf
Midway Midway 1981
25.
Gunnail
NMK NMK 1992
26.
Invasion Earth
Global VR Global VR 2003
27.
Meteor
Hoei Hoei 1980
28.
Moon Cresta
Nichibutsu Nichibutsu 1980
29.
The Next Space
ADK SNK 1989
30.
Planet Harriers
Amusement Vision Sega 2001
31.
R-Type
Irem Irem 1987
32.
Side Arms
Capcom Capcom 1986
33.
Solvalou
Namco Namco 1991
34.
Space Ace
Cinematronics Cinematronics 1984
35.
Space Firebird
Nintendo R&D1 Nintendo 1980
36.
Space Harrier
Sega AM2 Sega 1985
37.
Space Invaders Frenzy
Raw Thrills Raw Thrills 2017
38.
Space Lords
Atari Games Atari Games 1992
39.
Star Castle
Cinematronics Cinematronics 1980
40.
Star Wars Arcade
Sega AM3 Sega 1993
41.
Star Wars: Battle Pod
Namco Namco 2015
42.
Starblade
Namco Namco 1991
43.
Strike Gunner S.T.G
Athena Tecmo 1991
44.
V1
Taito Taito 1988
45.
Vortex (1980)
Zilec Taito 1980
46.
Xain'd Sleena
Technos Technos 1986
47.
Zaxxon
Sega Sega 1982