Titles


# Title Sortering Developer Publisher Release horizontal
1.
Atomiswave SD
Sammy Sammy 2003
2.
Atomiswave System
Sammy Sammy 2003
3.
Battle Blaze
Sammy Sammy 1992
4.
Change Air Blade
Sammy Sammy 1999
5.
Daioh
Sammy Sammy 1993
6.
Deer Hunting USA
Sammy 2000
7.
Demolish Fist
Dimps Sammy 2003
8.
Dirty Pigskin Football
Sammy Sammy 2004
9.
Dolphin Blue
Sammy Sammy 2003
10.
Dyna Gear
Sammy Sammy 1994
11.
Eagle Shot Golf
Sammy Sammy 1995
12.
Extreme Downhill
Sammy Sammy 1995
13.
Extreme Hunting
Sammy Sammy 2005
14.
Guilty Gear Isuka
Arc System Works Sammy 2004
15.
Guilty Gear X
Arc System Works Sammy 2000
16.
Guilty Gear X2
Arc System Works Sammy 2002
17.
Guilty Gear X2 #Reload
Sammy Sammy 2003
18.
Horse Racing
Sammy Sammy 2005
19.
Knights Of Valour: The Seven Spirits
IGS Sammy 2004
20.
Krazy Bowl
Sammy Sammy 1994
21.
Mahjong Hyper Reaction
Sammy Sammy 1995
22.
Mahjong Hyper Reaction 2
Sammy Sammy 1997
23.
Maximum Speed
Sammy Sammy 2003
24.
Maximum Speed [Upright]
Sammy Sammy 2003
25.
Premier Eleven
Sammy Sammy 2003
26.
Ranger Mission
Sammy Sammy 2004
27.
The Rumble Fish 2
Dimps Sammy 2005
28.
The Rumble Fish
Dimps Sammy 2004
29.
Salaried Worker Golden Taro
Sammy Sammy 2004
30.
Sports Shooting USA
Sammy Sammy 2003
31.
SSV System
SETA Sammy 1993
32.
Survival Arts
Sammy Sammy 1993
33.
Sushi Bar
Sammy Sammy 2003
34.
Viewpoint
Aicom Sammy 1991