Itazura Tenshi

Art


240p60Hz1.0 Mono


Developer Nichibutsu
Publisher Nichibutsu
Release
Edition JP
Genre Shooting game
P.O.V. Topview
Players 2
Itazura Tenshi
Itazura Tenshi (ARC)   © Nichibutsu 1984    1/1