Zero Team

Japan
1993


240p60Hz1.0 Mono


Developer Seibu Kaihatsu
Publisher Seibu Kaihatsu
Genre Fighting game
P.O.V. Sideview depth horizontal scroll
Players 4
Links GameFAQs, KLOV
Zero Team
Zero Team (ARC)   © Seibu Kaihatsu 1993    1/1