Wiz

Japan
1985


TATE240p60Hz1.0 Mono


Developer Seibu Kaihatsu
Publisher Seibu Kaihatsu
Also for Spectrum
Genre Platform game
Players 1
Links GameFAQs
Wiz
Wiz (ARC)   © Seibu Kaihatsu 1985    1/4 Wiz (ARC)   © Seibu Kaihatsu 1985    2/4 Wiz (ARC)   © Seibu Kaihatsu 1985    3/4