Tokimeki Bishoujo

Japan
1989


240p60Hz1.0 Mono


Developer Nichibutsu
Publisher Nichibutsu
Genre Mahjong game
Players 1
Links GameFAQs, KLOV
Tokimeki Bishoujo
Tokimeki Bishoujo (ARC)   © Nichibutsu 1989    1/3 Tokimeki Bishoujo (ARC)   © Nichibutsu 1989    2/3 Tokimeki Bishoujo (ARC)   © Nichibutsu 1989    3/3