Scion

Scion

Japan
1984


240p60Hz1.0 Mono


Developer Seibu Kaihatsu
Publisher Seibu Kaihatsu
Genre Shooting game
Players 1
Links GameFAQs, KLOV
Scion
Scion (ARC)   © Seibu Kaihatsu 1984    1/4 Scion (ARC)   © Seibu Kaihatsu 1984    2/4 Scion (ARC)   © Seibu Kaihatsu 1984    3/4