Saru-Kani-Hamu-Zou

Japan
1997


240p60Hz1.0 Mono


Developer Kaneko
Publisher Kaneko
Class Super Nova
Links KLOV
Saru-Kani-Hamu-Zou
Saru-Kani-Hamu-Zou (ARC)   © Kaneko 1997    1/3 Saru-Kani-Hamu-Zou (ARC)   © Kaneko 1997    2/3 Saru-Kani-Hamu-Zou (ARC)   © Kaneko 1997    3/3