Raiden II: New Version

Japan
1996


240p60Hz1.0 Mono


Update of Raiden II
Developer Seibu Kaihatsu
Publisher Seibu Kaihatsu
Genre Shooting game
Series Raiden
Players 2
Links GameFAQs, KLOV
Raiden II: New Version
Raiden II (ARC)   © Seibu Kaihatsu 1993    1/4 Raiden II (ARC)   © Seibu Kaihatsu 1993    2/4 Raiden II (ARC)   © Seibu Kaihatsu 1993    3/4