Raiden

Japan
1990


TATE240p60Hz1.0 Mono


Developer Seibu Kaihatsu
Publisher Seibu Kaihatsu
Release
Also for
Jaguar, Lynx, PC Engine...
Jaguar, Lynx, PC Engine, PlayStation
Edition US, JP
Genre Shooting game
P.O.V. Topview auto vertical scroll
Series Raiden
Players 2
Links GameFAQs, KLOV
Raiden
Raiden (ARC)   © Seibu Kaihatsu 1990    1/6 Raiden (ARC)   © Seibu Kaihatsu 1990    2/6 Raiden (ARC)   © Seibu Kaihatsu 1990    3/6