ParaParaParadise DX

Japan
2000


240p60Hz2.0 Stereo


Developer Konami
Publisher Konami
Series ParaParaParadise
Players 3
Links KLOV
ParaParaParadise DX