Panicuru Panekuru

Japan
2002


240p60Hz1.0 Mono


Developer Namco
Publisher Namco
Release
Edition JP
Genre Puzzle game
Panicuru Panekuru