Monster Zero

Japan
1982


240p60Hz1.0 Mono


Developer Nichibutsu
Publisher Nichibutsu
Release
Edition JP
Genre Shooting game
Monster Zero