Mahjong Gottsu Ee-kanji

Japan
1991


240p60Hz2.0 Stereo


Developer Nichibutsu
Publisher Nichibutsu
Genre Mahjong game
Players 1
Links KLOV
Mahjong Gottsu Ee-kanji