Iemoto

Japan
1987


240p60Hz1.0 Mono


Developer Nichibutsu
Publisher Nichibutsu
Genre Mahjong game
Players 1
Links GameFAQs, KLOV
Iemoto
Iemoto (ARC)   © Nichibutsu 1987    1/3 Iemoto (ARC)   © Nichibutsu 1987    2/3 Iemoto (ARC)   © Nichibutsu 1987    3/3