Galaxian Part 4

1979


TATE240p60Hz1.0 Mono


Bootleg of Galaxian
Genre Shooting game
Series Galaxian
Players 1
Links KLOV
Galaxian Part 4
Galaxian (ARC)   © Namco 1979    1/3 Galaxian (ARC)   © Namco 1979    2/3 Galaxian (ARC)   © Namco 1979    3/3