Amatelass

Japan
1986


TATE240p60Hz1.0 Mono


(AKA Soldier Girl Amazon / Sei Senshi Amatelass)
Developer Nichibutsu
Publisher Nichibutsu
Genre Shooting game
Players 1
Links GameFAQs, KLOV
Amatelass
Amatelass (ARC)   © Nichibutsu 1986    1/3 Amatelass (ARC)   © Nichibutsu 1986    2/3 Amatelass (ARC)   © Nichibutsu 1986    3/3