Aka & Blue Type-R

Japan
2018


240p60Hz1.0 Mono


Developer Tanoshimasu
Publisher Tanoshimasu
Release
Edition JP
Genre Shooting game
P.O.V. Topview auto vertical scroll
Players 1
Aka & Blue Type-R
Aka & Blue Type-R (ARC)   © Tanoshimasu 2018    1/6 Aka & Blue Type-R (ARC)   © Tanoshimasu 2018    2/6 Aka & Blue Type-R (ARC)   © Tanoshimasu 2018    3/6