Air Raid

Japan
1987


TATE240p60Hz1.0 Mono


(AKA Cross Shooter)
Developer Seibu Kaihatsu
Publisher Seibu Kaihatsu
Genre Shooting game
Players 2
Links GameFAQs, KLOV
Air Raid
Air Raid (ARC)   © Seibu Kaihatsu 1987    1/3 Air Raid (ARC)   © Seibu Kaihatsu 1987    2/3 Air Raid (ARC)   © Seibu Kaihatsu 1987    3/3