Rastan

Rastan

Texts


240p60Hz1.0 Mono


(AKA Rastan Saga)
Developer Taito
Publisher Taito
Release
Also for
Amstrad, Apple IIGS...
Amstrad, Apple IIGS, Commodore 64, GameGear, MSX, Master System, Pc, Spectrum
Edition US, JP
Genre Fighting game / Platform game
P.O.V. Sideview multi scroll
Theme Fantasy
Series Rastan Saga
Players 1
Links GameFAQs, KLOV
Rastan

Producer:

Yoshinori Kobayashi

Director:

Yoshinori Kobayashi

Design:

Toshiyuki Nishimura
Taira Sanuki
Seiji Kawakami
Genya Kuriki
Masahiro Yamaguchi

Code:

Yoshinori Kobayashi
Hideaki Tomioka
Touru Takahashi
Hideo Kazama

Graphics:

Junji Yarita
Hiroyasu Nagai

Music:

Naoto Yagishita
Masahiko Takaki