Ninja Gaiden II: The Dark Sword Of Chaos

Texts


TATE240p60Hz1.0 Mono


Developer Tecmo
Publisher Tecmo
Class PlayChoice
Also for NES
Genre Fighting game
P.O.V. Sideview multi scroll
Theme Ninjas
Series Ninja Gaiden
Players 1
Links GameFAQs
Ninja Gaiden II: The Dark Sword Of Chaos

Producer:

Hideo Yoshizawa

Director:

Masato Kato
Hideo Yoshizawa

Design:

Sarah H.
Hideo Yoshizawa
Masato Kato
Yoshiaki Goto
M. Akama
Takashi Saitoh

Graphics:

Masato Kato
Harumi Okada
Izumi Kataoka
Masami Takizawa

Music:

Ryuichi Nitta
Mayuko Okamura

Sound:

Sugito Miyashiro
Ryuichi Nitta