Mercs

Mercs

Texts


TATE240p60Hz1.0 Mono


(AKA Senjou No Ookami II)
Developer Capcom
Publisher Capcom
Class CPS
Also for
Amiga, Amstrad, Atari ST...
Amiga, Amstrad, Atari ST, Commodore 64, Master System, Genesis
Genre Shooting game
Series Commando
Players 3
Links Wikipedia, GameFAQs, KLOV
Mercs

Producer:

Masayuki Akahori
N. Saito

Design:

Shoei Okano
A. Kume
Miki Kijima
Hitoshi Nishio
Takashi Hayashi
Yukari Kakuta
Hisashi Kisanuki
M. Nonaka
Miho Kobayashi
Y. Katayama

Code:

Yoshihiro Sakaguchi
Masayuki Akahori
T. Ohta
Yoshihiro Matsui

Sound:

Manami Matsumae