Gradius II

Texts


240p60Hz2.0 Stereo


(AKA Vulcan Venture)
Developer Konami
Publisher Konami
Release
Class Konami Twin 16
Also for NES, PC Engine CD, X68000
Edition EU
Genre Shooting game
Series Gradius
Players 1
Links GameFAQs, KLOV
Gradius II

Director:

Hiroyasu Machiguchi

Design:

F. Shibuya
J. Tanaka

Code:

Toshiaki Takatori
Kyūichirō Tsutsui
T. Horimoto
Akira Suzuki
Tatsuo Fujii

Graphics:

Miki Yoshikata
Hiroyuki Ashida
Michiko Iwamoto
Akihito Nonami
Kuniaki Kakuwa

Sound:

Shinji Tasaka
Motoaki Furukawa
Kenichi Matsubara
Seiichi Fukami