Fatal Fury 2

Texts


240p2.0 Stereo


Developer SNK
Publisher SNK
Release
Class Neo Geo MVS
Also for
Genesis, Neo Geo AES, Neo Geo CD...
Genesis, Neo Geo AES, Neo Geo CD, PC Engine CD, Super Nintendo, X68000
Edition JAP
Genre Versus-fighting game
Series Fatal Fury
Players 2
Links KLOV
Fatal Fury 2

Director:

Takeshi Ikenoue
Tomohiro Ishigai

Design:

Neo‑Geo / SNK

Code:

Hiroaki Koiso
Tomohiro Ishigai

Graphics:

Katsutoshi Hodaka
Takuya Saito
Junko Kawaura
Samaraki Yo
Tsubura Nakajima

Sound:

Kazuyuki Oikawa
Kōjirō Mikusa