Dynasty Wars

Dynasty Wars

Texts


240p60Hz1.0 Mono


(AKA Tenchi Wo Kurau / Sangokushi)
Developer Capcom
Publisher Capcom
Class CPS
Also for
Atari ST, Commodore 64...
Atari ST, Commodore 64, PC Engine CD
Genre Fighting game
P.O.V. Sideview depth horizontal scroll
Theme Orient
Players 2
Links GameFAQs, KLOV
Dynasty Wars

Producer:

Yoshiki Okamoto

Design:

Noritaka Funamizu
S Sato
Kenji Kataoka
Akemi Kurihara
Y Tamago
Mayumi Tanabe
M Matsuura
Shinji Sakashita
Yoko Fukumoto
M Konishi
Masako Miyao
K. Koizumi

Code:

Y Mutsunobu
M Kobayashi
Yuzo Tsunazaki

Sound:

Manami Matsumae