Blood Warrior

Texts


240p60Hz1.0 Mono


Developer Kaneko
Publisher Kaneko
Genre Versus-fighting game
P.O.V. Sideview
Theme Orient
Players 2
Links GameFAQs, KLOV
Blood Warrior

Producer:

Hiroshi Kaneko

Design:

Tomoko Nakayama
Susumu Konno
Masanori Yoshihara
Akihiro Tokita

Code:

Naoki Hoshizaki

Sound:

Tatsuya Watanabe