Batsugun

Batsugun

Texts


TATE240p60Hz2.0 Stereo


Developer Toaplan
Publisher Toaplan
Class Toaplan System 2
Also for Saturn
Genre Shooting game
P.O.V. Topview auto vertical scroll
Players 2
Links GameFAQs, KLOV
Batsugun

Producer:

Yuko Tataka

Design:

Junya Inoue

Code:

Satoshi Kōyama
Seiji Iwakura
Tsuneki Ikeda
Yoshitatsu Sakai

Graphics:

Yuko Tataka
Takeshi Kawamoto
Junya Inoue

Music:

Yoshitatsu Sakai