Air Buster

Texts


240p60Hz1.0 Mono


(AKA Aero Blasters)
Developer Kaneko
Publisher Kaneko
Also for Genesis
Genre Shooting game
P.O.V. Sideview auto horizontal scroll
Players 2
Links GameFAQs, KLOV
Air Buster

Producer:

Hiroshi Kaneko

Code:

Satoshi Igarashi
Hisanori Takeuchi

Graphics:

Keisuke Matsuoka
Naoto Obana
T. Konakawa

Music:

Tatsuya Watanabe

Sound:

Seiichi Aizu

Hardware:

H. Mikami
H. Nagayoshi