X FOR HAN ARK VUR
» SAM INFO AKT BSK

Struktur


Q: Hvordan er Play:Right opbygget?
A: Play:Right er teknisk set opbygget som en forening, hvor brugerne er at betragte som medlemmer og Play:Right-staben som bestyrelse. Der er intet kontingent for at være medlem og medlemmer har ikke stemmeret.

Foreningen Play:Right har følgende vedtægter, som vedtaget på stiftende generalforsamling 20. december 2003.

§1 Foreningens navn og hjemsted
Play:Right.dk, Ikast

§2 Foreningens formål
At støtte, drive og bidrage til dele af websitet www.playright.dk, hvis formål er at offentliggøre viden om spilmediet og arbejde for anerkendelse heraf.

§3 Medlemmer
Som medlem kan optages alle interesserede, der følger foreningens formål. Et medlemsskab giver ikke stemmeret.

§3.1 Eksklusion af medlemmer
Medlemmer kan ekskluderes af bestyrelsen såfremt de modarbejder foreningens formål eller på anden måde skader foreningen.

§4 Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse på et svingende antal medlemmer, der vælges løbende af den siddende bestyrelse. Der vælges formand og næstformand.

§4.1 Tegningsret
Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse eller, under ansvar overfor denne, af formanden og næstformanden. Bestyrelsen, eller på dennes vegne formand og næstformanden, kan meddele fuldmagt.

§5 Økonomi og regnskab
Foreningen har en meget begrænset økonomi, som styres af bestyrelsen internt.

§6 Generalforsamling

§6.1 Den årlige ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar og er foreningens øverste myndighed. Der kan kun aflægges stemme ved personligt fremmøde, der med simpelt flertal kan træffe alle afgørelser foreningen vedrørende. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst tre ugers varsel og forslag skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

§6.2 Dagsorden for generalforsamling er som følger:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
7. Eventuelt

§7 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter ønske fra bestyrelsen.

§8 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan ske på generalforsamlinger og skal vedtages af et flertal på 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte.

§9 Opløsning
Opløsning af foreningen skal vedtages af et flertal på 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte på to af hinanden følgende generalforsamlinger afholdt med mindst en måneds mellemrum. Foreningens aktiver og passiver tilfalder hermed bestyrelsesmedlemmerne.

Medlemsliste