Titles


# Title Developer Publisher Order Release horizontal
1.
Truxton II
Toaplan Toaplan 1992
2.
Truxton
Toaplan Taito 1988