Titles


# Title Developer Publisher Sortering Release horizontal
1.
Pairs Love
Athena 1991
2.
Athena No Hatena?
Athena Athena 1993
3.
J.J. Squawkers
Athena Athena 1992
4.
Pro Mahjong Kiwame S
Athena Athena 1995
5.
Strike Gunner S.T.G
Athena Tecmo 1991
6.
Wit's
Athena Visco 1989