Titles


# Title Developer Publisher Order Release horizontal
1.
Wit's
Athena Visco 1989
2.
Strike Gunner S.T.G
Athena Tecmo 1991
3.
Athena No Hatena?
Athena Athena 1993
4.
J.J. Squawkers
Athena Athena 1992
5.
Pro Mahjong Kiwame S
Athena Athena 1995
6.
Pairs Love
Athena 1991