Truxton II

Art


TATE240p60Hz1.0 Mono


(AKA Tatsujin Ou)
Developer Toaplan
Publisher Toaplan
Class Toaplan System 2
Also for FM Towns
Genre Shooting game
P.O.V. Topview auto vertical scroll
Series Truxton
Players 2
Links GameFAQs, KLOV
Truxton II
Truxton II (FMT)   © VING     1/1