Mahjong Chinmoku No Hentai

Japan
1990


TATE240p60Hz1.0 Mono


Developer Nichibutsu
Publisher Nichibutsu
Genre Mahjong game
Players 1
Links GameFAQs, KLOV
Mahjong Chinmoku No Hentai