P.O.W.: Prisoners Of War

P.O.W.: Prisoners Of War

Texts


240p60Hz1.0 Mono


(AKA Datsugoku: Prisoners Of War)
Developer SNK
Publisher SNK
Also for NES, PSP
Genre Fighting game
P.O.V. Sideview depth horizontal scroll
Theme War
Players 2
Links GameFAQs, KLOV
P.O.W.: Prisoners Of War

Producer:

Akira Goto
Tama

Design:

F.Kiyoshi
Takashi Tsukamoto
Motti
Yoshihisa Maeda
Tetsu
Hideki Fujiwara
Buri
Osamu Kamada

Code:

Kazuhiro Nishida
Regulus
A. Yamashita
Sho Chan

Sound:

Toshikazu Tanaka
Yoko Osaka
Kazuhiro Nishida