GTI Club: Supermini Festa!

Texts


240p60Hz1.0 Mono


Developer Konami
Publisher Konami
Release
Dimensions 182176188cm 560kg
Also for PSP, Wii
Edition JAP
Genre Racing game
Series GTI Club
Control Steering wheel
Players 1, 4 linked
Links GameFAQs
GTI Club: Supermini Festa!

Producer:

Shigenobu Matsuyama

Director:

Takashi Inubushi

Design:

Yoshitsugu Isetani
Takeshi Noguchi

Code:

Hiroshi Naraoka
Yoshihiko Narita
Koji Aiba
Tadashi Minamino
Hironori Ochi
Takashi Kawano

Music:

Satoru Nakata
Sota Fujimori

Sound:

Masahiro Ikariko

Mechanics:

Shuho Nishimura
Takahiro Ozawa
Tomohisa Tanaka
Takayuki Sako
Nobufumi Uto