Fatal Fury Special

Texts


240p2.0 Stereo


Developer SNK
Publisher SNK
Release
Class Neo Geo MVS
Also for
GameGear, SegaCD, Neo Geo AES...
GameGear, SegaCD, Neo Geo AES, Neo Geo CD, PC Engine CD, Super Nintendo, Xbox 360
Edition JAP
Genre Versus-fighting game
Series Fatal Fury
Players 2
Links KLOV
Fatal Fury Special

Producer:

Hiroshi Kitabata
Nobuyuki Okude
Takayuki Nakano
H. Kobayashi

Design:

Eiji Kubo
Kouji Sotomura
Yukiya Matsuura
Toshiyuki Matsuda
Shinichi Ashida
Katsumi Takahashi

Code:

Kensuke Takahashi
Yoshitsugu Kondou

Graphics:

Tatsuya Hocho
INTAC I.T.C. Staff

Music:

Seisuke Ito