Art Of Fighting 2

Texts


240p2.0 Stereo


Developer SNK
Publisher SNK
Release
Class Neo Geo MVS
Also for
Neo Geo AES, Neo Geo CD...
Neo Geo AES, Neo Geo CD, Super Nintendo
Edition JAP
Genre Versus-fighting game
P.O.V. Sideview
Series Art Of Fighting
Players 2
Links GameFAQs, KLOV
Art Of Fighting 2

Producer:

Hiroshi Kitabata
Nobuyuki Tanaka
Yasushi Okahara

Director:

Tomoo Yoda

Design:

Katsumi Kawagoe
Shinichi Ashida
Katsumi Takahashi
A. Yoshimura
A. Satoh
Toshiyuki Matsuda
Eiji Kubo
Yukiya Matsuura
Kouji Sotomura

Code:

M. Shindoh
Yoshitsugu Kondou
Eiichiro Ichioka
Hitoshi Motoda

Music:

Hiroo Ikeda
Seisuke Ito
T. Tokiyo