Titles


# Title Sortering Developer Publisher Release horizontal
1.
Shanghai: Shoryu Sairin
Warashi Taito 2000
2.
Shienryu
Warashi Warashi 1997
3.
Triggerheart Exelica
Warashi Sega 2006
4.
Usagi
Warashi Taito 2001